ARHETIP U ASTROLOGIJI – OSNOVI ASTROLOGIJE

Arhetip u astrologiji i psihologiji nije ista stvar i tu treba podvući jasnu crtu razlika. Pod arhetipom se smatraju neodvojive veze unutar Zodijaka, bilo tropskog bilo sideralnog, konceptualni odnosi brojeva, geometrijske forme, uglova, te elementi, i priroda sazvežđa / znaka (nazvane „supstance“ znakova „od velikih astrologa Abu Ma’shara i Guida Bonatija).

Arhetip je platonska ideja, i otelotvoren je u siderealnom Zodijaku podeljenom u dvanaest znakova od 30 stepeni. Arhetip se ogleda i u dvanaest nevidljivih znakova tropskog zodijaka od 30 stepeni. Iako postoje dvanaest zodijačnih sazvežđa raspoređenih duž Ekliptike, ove konstelacije nisu sve jednake dužine. Neke od njih su duže; neke kraće dok se neke preklapaju.

Tabit ben Kura u svom delu navodi da su znak i konstelacija sinonimi, tačnije ne pravi se potrebna dinstinkcija.

Arhetip je i 8 sfera koje sadrže nebeski logos u sebi, ili čak judeohrišćanska verzija o 9 sfera kako bi involvirali Boga i anđele iz svoje verzije duhovnosti.

Arhetip nije arhetip u jungovskom smislu, niti zbir svih drugih arhetipova. To je originalni obrazac iz kog dolaze sve stvari. Nije ništa manje od slike ili Reči Božije.

U postanju 1:27 “Elohim stvori čoveka na sliku svoju”… “i čoveka i ženu”

Adam znači čovečanstvo, Ish je čovek, pojedinac na hebrejskom. Radi se o androginom čovečanstvu, čoveku i ženi u jednom zajedničkom obliku koji je kasnije razdvojen.

Elohim je čudesna reč i za jasnije razumevanje, moramo istražiti dublje. El znači Jedan i koristi se da opiše Jednog Boga. Ali El + ženstveni završetak – oh sam uzet, bez -im, Eloh označava boginju. Sa muškim pluralom koji se završava – imamo Elohima, Jedno u kome su muško i žensko kombinovani i deluju kao množina. Očigledno je tako stvoren Adam u Knjizi Postanja,

1:27 kao androginozan, jer odražava svog androginog tvorca, Elohima.

Čovečanstvo je stvoreno u svetlosti, poreklo imenice za Boga u indoevropskim jezicima proizilazi iz reči za svetlost. Deus na latinskom, diaus na sanskritu (diaus pitar = Nebo ili Svetli otac = Jupiter).

Slika Boga (Elohim) je svetlost, konkretno Svetlost zvezda. Preciznije, svetlost zvezda 12 siderealnih zodijačkih konstelacija.

Hebrejski je semitski, a ne indoevropski jezik. Reči za Boga (i ima ih mnogo) su imenicee, verbalni procesi, kratke rečenice. Tako, na primer, Jehova (IHVH) je oblik glagola koji biti.

Reč Božija se zove Logos. Logos je grčka reč čije je značenje um, reč, govor, slovesnost, smisao, načelo, zakon, nauka. Izvorno, logos je bitan pojam antičke grčke filozofije, koji iskazuje princip, svetski um, objaktivni zakon po kome se sve događa.

Ipak, grčka reč Logos takođe može značiti formulu. Ona ima matematički smisao, koji se pojavljuje analogno- proporcionalnost, odnos i poređenje.

Drevna i srednjovekovna metafizika, posebno izražena u jevrejskoj kabali, postavila je Mudrost na nebesa, posebno u osmu sfere fiksnih zvezda.

Sunce je „bog“ našeg Sunčevog sistema, a naročito što se tiče naše Zemlje, njegova toplota i svetlost usmjeravaju ili uništavaju život ovdje na Zemlji i modeliraju, regulišu i stvaraju stvarno materijalno postojanje. Sunčev pokret kroz siderealni Zodijak oživljava dvostruku prirodu androginog arhetipa, podstičući ideje koje se odnose na njegove podele. Kretanje Sunca kroz tropske Zodijak ima još snažniji uticaj na prirodu kroz efekte godišnjih doba.

Proklo kaže da je trigon nadležan za stvaranje sublunarnih stvari. Pitagorejci tvrde da je trigon primarni izvor stvaranja, i diferencijacije vrsta među stvorenim stvarima.

Man, čovek na engleskom, latinski mens-um, grčki mene-mesec, sanskrt sa korenom ma-majka, materija, mera, mesec, um. Prema tome, „čovek“ ima malo veze sa agresivnim čovekom muškog pola. Pre svega, to ima veze sa onim aspektom našeg bića koje mjere, misli, razmišlja, razmatra…

Čovek je odrednica za ljudksa bića oba pola; na šta ukazuje to kako se Adam opisuje u Knjizi Postanja: I: 27: „Tako je Bog stvorio čoveka (Adam) po sopstvenoj slici; ili:” Po svome liku stvori Bog čoveka, po liku Božijem stvori ga on, muško i žensko stvori ih on.“ Prevod: http://www.twr-serbia.org/download/literatura/knjiga_Postanja_1.Mojsijeva.pdf

Libellus 1.15 u “Corpus hermeticum” govori o androginoznom karakteru čoveka.

El-bog, Oh-boginja, Im-množina. Univerzalni čovek, Adam, antropos, arhetip, je univerzalni duhovni princip aktivnog u Kosmosu; predstavlja red-poredak, razboritost, razmišljanje, prepoznavanje…

Univerzalna duša, Eloh je Eva, univerzalna inteligencija Adam-El; Adam i Eva, Univerzalna inteligencija i Univerzalna duša, inkarniraju se kao ljudski muškarci i žene. Astrološka tradicija smatra da su sve vrste svih bića u zvezdama, a naročito u 12 znakova siderealnog Zodijaka, koji padaju kroz dekane u pod faze. Svaki zodijački znak je arhe ili princip stvarnosti koju predstavlja.

Prema tome, četvornožci- četvoronožne životinje dolaze iz tzv. kvadripedalnih znakova (npr. Ovan, Bik, Lav, Strelac-druga polovina, Jarac). Vodene životinje iz vodenih znakova (Ribe, Rak, Škorpija). Ljudi dolaze od ljudskih znakova (Blizanci, Devica, prva polovina Strelca, Vodolija).

No, prema drugoj tradiciji, Adam Kadmon- siderealni Zodijak proizvodi dvanaest plemena Izraela plus 72 ljudske rase. Svaka od ovih podela čovečanstva predstavlja poseban aspekt Božanskog postojanja.

Priroda je Univerzalnoj duši, ono što je Univerzalna duša Univerzalnoj inteligenciji. To je njeno otelotvorenje za koje koristi 4 elementa i 8 nebeskih sfera kako bi se ispoljila. Priroda je odraz Elohima.

Priroda počinje na „gornjoj površini“ 8. sfere. Siderealni Zodijak je predstava Univerzalne inteligencije. Tropski Zodijak, povezan sa vremenskim godišnjim dobima, je slika Univerzalne duše. Dva Zodiaka su paradigme, obrasci, u kojima djeluju planete i svetla (aspekti Božanske kreacije).

Oba Zodijaka su identična. Ista je podela na 12 znakova, te imena znakova u siderealnom i tropskom Zodijaku. U oba, muški znaci znakovi prethode ženskim. Siderealni Zodijak je bez sumnje preteča tropskog Zodijaka.

U prvoj godini nove ere, Zodijaci su gotovo identični, nakon toga kreće razdvajanje, koje danas iznosi oko 23 stepena.

Prema Platonovom Timaju i Corpus hermeticum-u, Kreator je sejao androgine duše čovečanstva po nebu kao zvezde, odnosno po zvezdama. Ovo je, prema ezoterijskoj doktrini, naše poreklo. Pošto je to naše poreklo, to je i naš kraj; kraj je na početku. Zato dolazimo od zvezda i zvezdama se vraćamo.

ASTRONOMIJA ZA ASTROLOGE

Astronomija-srednjovekovna astronomija sa kosmološkim modelom u osnovi je prikaz duše. Tradicionalna astrologija, kao što je već rečeno, je učenje koje u sebi involvira Hermetizam, Aristotelovu kosmologiju, Neoplatonizam, koji su međusobno povezani upravo vezom sa dušom. Ključni uvid je da je astrološka karta, natalna, suštinski kosmološka mapa duše.

Tradicionalna astrologija je lišena nepotrebnog psihologiziranja, ali je obogaćena pravim duhovnim sadržajem. Koncept uzdizanja, ascenzije i spuštanja, descenzije duše je ukorenjen u osnove astrologije. Ovaj koncept je nasleđe Grka i nekih od semitskih naroda Bliskog istoka, prevashodno Haranci, nazivani još i Sabatejci, Sabijanci i slično. Uz njih se pominjuu još i Druzi, Barmacidi-podgrupa Manihejaca, te Mandejci, svi generalno skloni gnosticizmu.

Psihologija je nauka kreirana u 19. Veku, a u kreaciji je manje poznato da je učestvovala i astrologija, prvenstveno preuzimanjem temperamenata kao osnova ličnosti.

Koncept unutrašnjeg, duhovnog života je usko vezan sa strukturom univerzuma. Samim tim, sudbina i duša su takođe povezani kroz strukturu kosmosa. Da bi se ovo ispravno razumelo mora se prihvatiti astronomija na drevni način.

Astronomija prisutna u tradicionalnoj astrologiji je geocentrična, o čemu je bilo reči u prethodnoj lekciji.

Struktura ovakvog univerzuma su sfere, koje su u prethodnoj lekciji opisane sa više religisko-teoloških stanovišta. Kad skinemo religiske dogme i okrenemo se pravoj strukturi kosmosa u centru se nalazi Zemlja, planeta na kojoj živimo, takozvani sublunarni svet. Nakon toga se nalaze sfere sedam tradicionalnih planeta i sfera fiksnih zvezda. Po razumevanju tradicije Zemlja je centar univerzuma, čak i danas, ako gledamo sa ličnog stanovišta, našeg sjedinjenja mikro i makrokosmosa. Grčka reč kosmos u osnovi je red, lepota i harmonija.

Po ovom modelu, svet sadrži harmoniju i odnose koje sadrži Anima mundi-Duša sveta.

Zemlja kao centar je okružena sferama sedam planeta, sferom fiksnih zvezda, iznad koje je deveta sfera, “nebesa”, iznad koje je sfera “prvog pokreta” koja se odnosi na tvorca. Ovakvo ustrojstvo je najbliže Aristotelovom modelu kosmosa.

Sfere su zamišljene jedna unutar druge, a kako su bile prozirne imenovane su kristalnim.

Ptolomej je preneo Aristotelov model zajedno sa Stojičkim i učenjima kasnije podvedenim pod Neoplatonizam.

Osma sfera Fiksnih Zvezda (F.Z), je ono što se vidi na noćnom nebu. Ova sfera napravi pun krug za 24 časa i tvori ono što zovemo diurnalno, ili dnevno kretanje.

Diurnalno je primarno kretanje, a pokazuje da ono što ujutro iznad horizonta izađe na istoku, u podne pređe meridijan, da bi uveče zašlo na zapadu.

Sve planete i F.Z. izlaze na istoku i zalaze na zapadu.
U kosmološkom sistemu, sfera zodijačkih znakova ili Nebo bez zvezda predstavlja granicu vidljive manifestacije božanskog, manifestacije koja može da se percipira čulima. Prema Ibn Ezri, ova simbolička sfera obeležava početak gornjeg, trećeg sveta, gde je potrebno gledati zatvorenih očiju i dopustiti svom umu da se prepusti imaginaciji odnosno intuitivnom i da do znanja dolazi putem slika i arhetipova.

Primarno (istok-zapad) i sekundarno (zapad-istok) kretanje, kako je rečeno u prethodnoj lekciji jesu osnov astrološkog pogleda na svet.

Uz kretanje osnov jesu prakvaliteti četiri elementa-stanja materije; u osnovi vruć/hlada i vlažan/suv. Zemlja je mešavina hladnog i suvog; voda je hladna i vlažna; vazduh je topao i vlažan i vatra je topla i suva. Sve što postoji u sublunarnom svetu je sastavljeno od ova 4 elementa. Osim ova 4 elemnta u postavci tradicionalnog modela kosmosa je i peti, odnosno etar ili kvintesencija koji stvara superiorna tela-planete.

Zemlja, sublunarni svet je stvorena od vode i zemlje, iznad kojih se nalazi sloj vazduha, iznad koga se nalazi sloj vatre. Na taj način je voda najniži i najmaterijalniji elementa, dok je vatra najviši i najduhovniji element.

Sfere su međusobno povezane, dok planete u njima imaju “prostor” na kome su najbliže ili najdalje Zemlji, odnosno minimu i maximu, ili perigej (blizu) i apogej (daleko).

Na južnoj hemisferi, planete i zvezde prelaze severno nebo, dok na severnoj prelaze južno nebo. Na taj način primarno kretanje koje je rezultat rotacije se deklariše kao najbrže kretanje.

Sekundarno keretanje je kretanje planeta kroz Zodijak. Ovo kretanje je sa zapada prema istoku.

SOLARNI I LUNARNI DEO ZODIJAKA – ZODIJAK

Zodijak, životinjski krug imenovan po delovima sazvežđa koja se prostiru duž ekliptike, umni konstrukt, nosi ideje metafizičkog, koje do nas, posmatrača, donose planete, raspoređene i usklađene u zodijačkom krugu na način da nose obaveze i zaduženja koje opisuju funkcionisanje sveta u vremenu i prostoru.
Modernim jezikom, astrologija je najsavršeniji softver, najsavršenijeg računara, univerzuma.

Sedam je ključni broj tog “softvera” koji ukazuje na broj planeta potrebnih da program funkcioniše. Iako žargonski nazvane planetama, lutalice se dele na 2 svetla i 5 planeta.

Dva svetla jesu osnov podele Zodijaka na Solarni i Lunarni deo.

Kao u Temi mundi, Zodijak se deli linijom koja razdvaja znak Raka i Lava. Lunarni deo Zodijaka zahvata znake od Raka do Vodolije, dok solarni znake od Lava do Jarca.

Deo Zodijaka od Lava do Jarca, naziva se “veća polovina” ili Sunčeva polovina i tretira se da tu ima autoritet nalik onom koji planete imaju u svojim terminima. Drugi deo, od Vodolije pa zaključno sa Rakom, naziva se „manja polovina“ i pripada Mesecu koji tu ostvaruje svoj autoritet jednako kao Sunce u svom delu, kaže Al-Kabizi.

“Šest od njih se uzdižu direktno: od početka Raka, završno sa Strelcem; a šest indirektno, od početka Jarca završno sa Blizancima…..” navodi isti autor.

Naime radi se o znacima pravog odnosno dugog izlaska, Raku, Lavu, Devici, Vagi, Škorpiji i Strelcu, te znacima kratkog, odnosno kosog izlaska, Jarcu, Vodoliji, Ribama, Ovnu, Biku i Blizancima.

Poenta je u tome što se znaci dugog izlaska zadržavaju na ascendentu dva sata, nekad i više, dok se znaci kratkog izlaska zadržavaju malo više od sata ili čak kraće od toga.

Sledeća podela je na komandne i posliušne znake; Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav i Devica spadaju u komandne, dok su poslušni Vaga, Škorpija, Strelac, Jarac, Vodolija i Ribe.

Severni znaci, od Ovna zaključno sa Devicom, od ekvinocijuma se pružaju ka severu, i južni znaci od Vage zaključno sa Ribama jer se od tačke ekvinocija pružaju ka jugu.

Četvrti Zodijaka podeljen su u skladu sa godišnjim dobima, tako da proleću pripada sangvinija, letu koler, jeseni melanholija i zimi flegma.

Unutar svake od ove četiri trijade znaci su koji u sebi nose suprotnosti te suvi i topli Ovan, uz suvog i hladnog Bika, sa toplim i vlažnim Blizancem sačinjava prolećnu i sangviničnu trijadu.

Jednakim nastavkom suprotnosti hladni i vlažni rak uz toplog i suvog Lava i hladnu i suvu devici čini letnju, koleričnu trijadu. Dalje, topla i vlažna Vaga, sa hladnom i vlažnom Škorpijom uz toplog i suvog Strelca čine jesenju melanholičnu trijadu. Poslednja, zimska, flegmatična je produkt hladnog i suvog Jarca, tople i vlažne Vodolije i hladnih i vlažnih Riba.

Ova podela je jedna od osnovnih u astrologiji, koja je između ostalog podloga temperamenta ličnosti. Iz tog razloga drevni autori porede čoveka sa vinom, nastalim na specifičnom podneblju u specifičnoj klimi.

Radovanje po znacima

Radovanje planeta se prevashodno vezuje za kuće, i to je način na koji stiču jedan od vidova snage. Saturn se raduje ulazeću u Vodoliju (dnevni domicil), Jupiter u Strelca (dnevni domicil), Mars u Škorpiju (takođe domicil – noćni), Venera u Bika  (noćni domicil), i Merkur u Devicu (znak egzaltacije i vladarstva ujedno – noćni domicil).

Ostale klasifikacije znakova:

 • Racionalni:Blizanci, Devica, Vaga, Vodolija i delimično Strelac – prva polovina; jer imaju simbole ljudi iako su unutar “životinjskog kruga”; prva polOVina Strelca je ljudska dok je druga životinjska
 • Krilati:Blizanci, Devica, i Ribe
 • Četvoronožni: Ovan, Bik, Lav, Strelac, Jarac (Al Kabizi navodi samo Lava i Strelca klasifikujući ih kao divlje)
 • Pitomi/pripitomljeni: Ovan, Bik i Jarac
 • Sakati: Ovan, Bik, Rak, Škorpija i Jarac; dok neki izvori navode Ovna, Bika, Lava i Ribe
 • Plodni: Rak, Škorpija i Ribe
 • Neplodni:Blizanci, Lav i Devica
 • Delimično plodni/nisu neplodni: Ovan, Bik, Vaga, Strelac, Jarac i Vodolija
 • Razuzdani/požudni: Ovan, Bik, Lav i Jarac
 • Glasni:Blizanci, Devica i Vaga i prva polovina Strelca
 • Poluglasni: Ovan, Bik, Lav i Jarac, te druga, životinjska, polovina Strelca
 • Nemi: Rak, Škorpija i Ribe
 • Dvotelesni: Blizanci, Devica, Strelac i Ribe

  Iz perspektive gore navedenog treba sagledati znake i njihove osobine.
  Napomena: osoba rođena sa Suncem u nekom od znakova nije taj znak, natalna karta se izrađuje jer je svako rođenje jedinstveno.
  Znavi su temelj ličnih faktora poput ascendenta, vladara uma i duše, te vladara ponašanja, što uklopljeno sa temperamentom natusa i opisuje osnovne telesne i psihološke karakteristike, na način da čak i dva blizanca, ili trojke rođene u kratkom razmaku imaju drugačije osobine.

  Zodijak je podeljen na 12 jednakih delova po 30 stepeni, koji se nazivaju znaci. Imena su većinom životinjskih vrsta, te sama reč koja potiče od grčke zodion, znači životinjski krug. Svaki znak ima 30 stepeni, svaki stepen 60 minuta, a svaki minut 60 sekundi. To je ujedno i najmanja mera koja se koristi u astrologiji.

Dalja podela je na četiri kvandranta u skladu sa godišnjim dobima, analogno vrstama temperamenta.

Prolećna četvrt je topla i vlažna-sangvinična i obuhvata prva tri znaka; Ovna, Bika i Blizance.

Letnja četvrt je suva i topla-kolerična te obuhvata letnje znake, Raka, Lava i Devicu.

Jesenja četvrt, hladna i suva-melanholična, a obuhvata Vagu, Škorpiju i Strelca.

Zimska četvrt je hladna i vlažna-flegmatična i obuhvata Jarca, Vodoliju i Ribe.

Osim po godišnjim dobima sami znaci se dele po elementima;

vatreni-Ovan, Lav i Strelac-vatreni triplicitet

zemljani-Bik, Devica i Jarac-zemljani triplicitet

vazdušni-Blizanci, Vaga i Vodolija-vazdušni triplicitet

vodeni-Rak, Škorpija i Ribe-vodeni triplicitet.

Po modalitetu (kvadriciplitetu) dele se na:

kardinalne, sa kojima počinju godišnja doba; Ovan, Rak, Vaga i Jarac

fiksne, sleduju kardinalne i ispoljavaju jasnu prirodu tog godišnjeg doba; Bik, Lav, Škorpija, Vodolija

promenjive, jer mešaju prirodu svog godišnjeg doba i nastupajućeg; Blizanci, Devica, Strelac i Ribe

Dalja podela je na muške-aktivne/dnevne i ženske-pasivne/noćne.

OVAN

Muški, aktivni, dnevni znak. Pokretljiv, kardinalan (sa njim otpočinje godišnje doba). Po prirodi je koleričan-vatren, topao i suv, simbolizje istok. Kao životinjski znak je bestijalan, neumeren i nasilan. Znak je dnevnog Marsovog vladarstva.

Opisuje osobe mršave, „suvog tela“ , ne ukazuje na preteranu visinu, ali daje  jake udove i jake kosti, a lice izduženo, markantne obrve, duži vrat, jaka ramena i tamniji ten.

Bolesti na koje ukazuje su: sve upale na koži, masnice, ožiljci, bubuljice na licu, boginje, epilepsija, polipi. Takođe ukazuje na glavobolje, migrene, zubobolje i ostale bolove u predelu glave. Od urođenih deformiteta simbolizuje zečju usnu i ćelavost.

Geografski ukazuje na mesta peskovitog i brdovitog zemljišta, novokupljena ili novodobijena zemljišta, ili na kojima je izgrađeno nešto novo (napr. Novi Beograd), ali i opustela mesta, ili mesta gde se kriju lopovi. Takođe je simbol mesta gde se pravi građevinski materijal, ciglana, krečana i sl. U kućama i stanovima ukazuje na plafon, malter ili gips, kao i prebivališta za manje životinje.

Gradovi: Firenca, Napulj, Verona, Padova, Bergamo….Države/regije: Nemačka, Švedska, Poljska, Francuska, Engleska, Danska, Izrael, Sirija….

BIK

Ženski, pasivni, noćni znak. Po prirodi je melanholičan-hladan i suv, spada u fiksne znake. Pripada zemljanom triplicitetu, južni je znak i znak Venerinog noćnog vladarstva.

Predstavlja niske osobe, punije i snažne, stasite. Čelo je šire,, oči krupne, lice veliko, jakih ramena, velikih usta i punih usana, krupnih šaka. Kosa je crna i neravna.

Od bolesti, spram vladrstva, najugroženiji je vrat, grlo, krajnici, upale limfnih čvorova, problemi gutanja, apcesi…

Geografski ukazuje na mesta gde nema kuća, ravna zemljišta, oranice, raskrčena zemljišta, pašnjaci i proplanci. U kući simbolizuje podrum, niske prostorije, niske kuće, štale i sl.

Gradovi: Lajpcig, Parma, Bolonja, Siena, Breša, Palermo, Mantua….

Države: Poljska, severni deo Švedske, Irska, Švajcarska, Rusija, Iran, Kipar…

BLIZANCI

Muški, aktivni, dnevni znak. Topao i vlažan-sangviničan. Spada u promenjive znake, ali i dvotelesne, ljudske, ukazuje na zapad. Znak je dnevnog Merkurovog vladarstva.

Opisuje osobe; uspravne, visokog pravog držanja i kod muškaraca i kod žena. Ten je taman, deluje tamniji nego što jeste. Ruke su dugačke, ali ima brojnih primera gde su kratke i sa debelim, mesnatim prstima. Kosa tamna, često crna, snažno telo, prodorne oči.

Ukazuje na bolesti krvi, vena, psihe. Sklon je slabosti ruku i ramena, šaka…

Geografski ukazuje na brda i planine, visoka mesta. U domaćinstvu ukazuje na sanduke, kovčege, ambare, stovarišta žita… U kućama na drvene obloge, malter, zidove, hodnike, stepeništa.

Gradovi:London, Briž, Nirmberg, Kordoba, Brisel…

Države/regije: Jermenija, Barbados, Belgija, Egipat…

RAK

Ženski, pasivni, noćni znak. Jedini znak vladavine Meseca, vodeni, hladan i vlažan-flegmatičan. Kardinalan-početak leta, nem, slaboglasan, plodan, ukazuje na sever. Znak je vodenog tripliciteta.

Opisuje osobe niskog i malog stasa, nesrazmerne, krupnijeg gornjeg od donjeg dela tela. Lice okruglo, svetlo ili bledo, svetle kose, malih očiju.

Označava bolesti stomaka, slabo varenje, probleme grudnog koša, nekad i kancer.

Geografski su to mesta uz vodu, more, reke-veće ili kanali-plovni, odnosno zemljišta uz navedeno, pa i močvarno ili jarkovi. U kućama je simbol podruma, rezervoara, vešeraja…

Gradovi: Amsterdam, Venecija, Istambul, Đenova, Piza, Kadiz, Milano…. Države/regije: Novi Zeland, Škotska, Holandija, Tunis, Alžir…

LAV
Muški, aktivni, dnevni znak. Jedini znak vladavine Sunca, vatreni, topao i suv-koleričan, zapovedni, životinjski, istočni. Spada u neplodne znake.

Opisuje osobe velike okrugle glave, krupne oči, nekad i previše, brz pogled, nešto višeg rasta od proseka, krupnog tela, širokih ramena. Kosa svetla, žuta često kovrdžava.

Bolesti grudnog koša, bolovi u leđima, srčane tegobe, groznice i infektivne bolesti.

Geografski, u pitanju su mesta u divljini, šume, pustinje, strma i kamenita mesta, nepristupačna. Simbolizuje velike kuće, dvorce, mesta na kojima „gori vatra“. Takođe, ukazuje na parkove, dvorce, palate.

Gradovi:Rim, Prag, Ravena, Linc, Bristol, Damask…. Države/regije: Italija, Francuska, Turska, Sicilija…

DEVICA

Ženski, pasivni, noćni znak. Zemljani, hladan i suv, melanholičan, neplodan, južni znak. Znak je noćnog vladarstva Merkura ali i njegove egzaltacije(to je jedini znak u kome je vladar ujedno egzaltiran).

Opisuje osobu mršavog tela, srednje visine, rumenosmeđeg tena, crne kose, prijatna i ljubazna osoba, tanak glas, kratki udovi.

Od bolesti podložnost parazitima, zastoj creva, katar želuca,čir na crevima, bolesti stomaka,trbušna maramica, skupljanje kamenca u mekim tkivima.

Geografski označava žitna polja, ambare, silose, mlekare, pogone za preradu mleka i sira. Označava učionice, biblioteke, knjižare, arhive, ostave.

Gradovi: Pariz, Jerusalim, Lion, Tuluz, Bratislava, Atina…. Države/regije: Grčka, Hrvatska, Mesopotamija, Afrika, jugozapad Francuske…

VAGA

Muški, aktivni, dnevni znak. Vazdušni, topao i vlažan-sangviničan, pokretljiv, kardinalan, ljudski. Vazdušnog je tripliciteta i ukazuje na zapad. Znak dnevnog vladarstva Venere.

Opisuje osobu uspravnu, dobro oblikovanog tela, visokog i više vitko nego popunjeno; ogruglog, ljupkog lica, tena ni bledog ni rumenog, sa godina tamnijeg. Kosa glatka, duga i svetla.

Bolesti razne, pesak, kamen, problemi sa bubrezima, bešika. Mogu se javiti problemi vezani za krv. Takođe sklonost bolovima donjeg dela leđa.

Geografski vrhovi planina, padine brda, peskovita polja, šljunkovito zemljište, lovišta, u prošlosti okolinu vetrenjače, sad polja sa vetrogeneratorima. Ukazuje na pilane i fabrike za preradu drveta. U kući predstavlja gornje prostorije, sprat ili tavan, takođe dvorane i prostore sa visokim plafonima.

Gradovi: Lisabon, Franfkurt, Antverpen, Beč,  Arl…. Države/regije:Argentina, Austrija, Arabia, Alzas, Etiopija, Litva, Estonija…

ŠKORPIJA
Ženski, pasivni, noćni znak. Hladan i vlažan-flegmatičan, fiksni, ukazuje na sever, vodenog tripliciteta. Znak je noćne vladavine Marsa.

Opisuje osobu korpulentnu, snažnog, pokretljivog tela. Lice je umereno široko ili kockasto. Ten je tamniji, tamna kosa jaka i kruta.Može biti kratkog vrata, zdepast ali dobrog držanja.

Problemi urogenitalnih organa se ističu, uz pesak ili kamen u nekom od njih. Kile, fistule i hemoroidi, te polno prenosive bolesti su vrlo moguće.

Geografski su u pitanju bašte, voćnjaci, vinogradi, stare kuće i kućišta blizu vode, pusta zemljišta, jalovišta, močvare.

Od objekata označava perionice, kuhinju, špajz, sudoperu.

Gradovi:Rim, Beč, Valensija, Trapezunt/Trabizon,Trevizo u Italiji, Monako….  Države/regije: Alžir, Kapadokija, Katalonija, pogranični deo Sirije sa Turskom, Norveška, delovi Italije….

STRELAC

Muški, aktivni, dnevni znak. Znak vatrenog tripliciteta, topao i suv-koleričan,promenjiv i dvotelesan.Znak je dnevnog vladarstva Jupitera.

Opisuje osobu dobre građe, stasitu, delimično duguljastog lica, koje kao da je stalno osunčano. Kosa svetle boje, nadprosečna visina uglavnom. Telo snažno i kompaktno.

Bolesti spram vladavine znaka, butine i zadnjica, te svi problemi u ovom predelu. Osim toga ukazuje na stanje krvi, jake groznice, padove, ozlede od strane životinja. Takođe ukazuje na opasnost d vatre, toplote i neumerenost u sportovima.

Geografski, ukazuje na brda ili najviše kote u okruženju, u kućama objeklte na spratu-visini, u blizini ložišta. Opisuje objekte gde se drže velike životinje…

Gradovi:Budimpešta, Toledo, Narbona, Avinjon, Študgart,  Države/regije: Španija, Mađarska, Slavonija, Dalmacija, Istok Češke..

JARAC

Ženski, pasivni, noćni znak. Hladan i suv-melaholičan, zemljani, kardinalan, pokretljiv, južni znak. Pripada Saturnovom noćnom vladarstvu.

Opisuje osobu suvog tela, ne visoku, duguljastog, mršavog lica, tanke brade, crne kose, uzanih grudii malog vrata.

Bolesti kojima vlada su vezane za zglobove i kosti, najpre kolena.

Geografski nneobrađena zemlja, neplodna, trnovita i zapuštena polja, đubrišta. U kućama su to niska tamna mesta, blizu zemlje ili praga. Ostave, alata ili sličnog materijala, štale i sl.

Gradovi: Oksford, Brandenburg, Augsburg, Berga (Španija), Faenca (kod Ravene).

Države/regije: Albanija, Bugarska, Indija, Litvanija, Bosna, deo Hrvatske, Makedonija…

VODOLIJA
Muški, aktivni, dnevni znak. Pripada vazdušnom triplicetetu, topao i vlažan-sangviničan. Pripada fisnim znacima, zapadni je i znak je dnevne vladavine Saturna.

Opisuje osobu zdepastog, dbelog stata, ili snažnog, dobrograđenog tela, ne visokog. Lice je duguljasto, često bledo kosa svetla i tanka.

Vlada nogama i člancima, te ukazuje na probleme ovog dela tela. Takođe ukazuje na zgrušavanje krvi i probleme sa venama, te grčeve.

Geografski opisje brdovita i neravna mesta, kamenolome i iskopine.  Objekte u blizini izvora ili cevovoda. U kući predstavlja deo oko prozora, krovove i više delove.

Gradovi: Hamburg, Bremen, Inglštat, Salzburg, Trento…. Države/regije: Arabiska pustinja, Bavaria, deo Irana, deo Poljske… južni deo Švedske

RIBE

Ženski, pasivni, noćni znak. Hladan i vlažan-flegmatični znak, promenjiv, dvotelesni znak, ukazuje na sever. Jupiter vlada Ribama po noći.

Opisuje osobu niskog stasa, loše građe, veliko lice, bled ten, telo mesnato ili naduveno, pognuto kao i glava.

Bolesti su vezane sa vladarstvom znaka, te ukazuju na probleme sa stopalima, reume, deformitete. Osim toga podložnost bolestima flegmatičnog temperamenta.

Geografski su u pitanju mesta blizu vode, puno izvora, reke, ribnjake, mlinovi i sl.

U kući su to prostorije koje imaju veze sa vodom, kao i objekti oko kuće tipa bunara.

Gradovi: Aleksandrija, Sevilja, Regensburg, Rems… Države/regije: sever Egipta, Normandija, Portugalia, Kalabria(najjužniji deo Italije-do Sicilije).

SUPERIORNE PLANETE: JUPITER 

Jupiter. Veliki benefik, zovu ga Zevs ili Faeton nekad.  Boja mu je svetla, cista, i azurna. U kretanju je brži od Saturna, završavajući put kroz Zodijak za 12 godina.

Srednje kretanje je 4 min. 59 sec. dnevno kretanje mu ide i do 14 min. Njegova najveća severna latituda je 1 stepen 38 min. Najveća južna 1 stepen 40 min.

Ima dve kuće:
Strelaca za svoju dnevnu kucu i
Ribe za svoju noćnu kuću.
U izgonu, odnosno detrimentu, je u Devici i u Blizancima, znacima nasuprot svog vladarstva. Egzaltiran je u Raku, samim tim je u padu u Jarcu.
Vlada vatrenim triplicitetom po noći: Ovnom, Lavom, i Strelcom.

Ima termine u svim znacima, a dekane ima u:
Blizancima, prvi dekan;  
Lavu, drugi dekan;
Vagi, treci dekan;
Jarcu, ponovo prvi dekan;
Ribama, u svom sopstevnom znaku, ima drugi dekan.

Retrogradan je oko 120 dana; 5 dana je u svojoj prvoj stanici, pred retrogradnost. 4 dana je stacionaran pred-direktno kretanje.
Dnevna, muška planeta, umereno topla i vlažna, vazdušna, sangvinična, veliki benefik, autor umetnosti, skromnosti, trezvenosti, pravde, visokih ideala, i.t.d.

Kad je dobro postavljen, sve ovo izlazi u prvi plan. Velikodušan, veran, častan, u svim delima voli pošteno ponašanje, donosi korist ljudima, pod njegovim „uticajem“ se čine slavne stvari, časne stvari, religiozne, ljubaznog je govora, popustljiv, poštuje starije, pomaže siromašnima, dobročinstvo, i blaženstvo su njegovi ideali.
Liberalan je, mrzi prljava dela, pravedan, mudar, ekonomičan, zahvalan, i moralan.

Ali, kada je loš, onda je nesrećan, uludo troši sve što ima, lažno je religiozan, istrajan i krut u pogrešnim stvarima, neznalica, nemaran, neume sa ljudima, krši verske i moralne običaje, ponižava se, pravi ekcese i loše situacije.

Označava sudije, senatore, većnike, sveštena lica, biskupe, popove, kardinale, kancelare, pravnike, kao i sve ostale visoko školovane ljude, univerzitetske profesore, ali, mladje učenike na univerzitetu ili koledžu…

Bolesti su slabost jetre, levog uha, upale pluća, drhtanja srca, grčevi, bol u kičmi, sve bolesti koje koren imaju u venama, rebrima, i koje mogu poticati od problema sa krvlju, svi oblici iskvarene krvi, gasovi, i groznice, koje su pa opet vezane sa krvlju.

Vlada slatkim i lepim mirisima, niti prenaglašenim niti prejakim, boja morsko-zelena ili plava, purpurna, nekad boja pepela, mešavina žute i zelene boje.

Životinje kojima vlada: ovca, jelen, košuta, vo, slon, jednorog – mitski naravno. Životinje koje su blage i nežne, i odgovaraju čoveku i trebaju mu.

Mesta su blizu oltara u crkvama, na javnim skupovima, okupljanjima, mesta koja su uredna, sređena, sudnica, oratorijumi, i sva ona mesta na kojima moše da nastupi.

Od minerala i dragog kamenja ukazuje na kalaj, ametist, safir, smaragd, hacijanit, topaz, i mnoge druge.

Vreme koje proizvodi je mirno, prijatno, i zdravo iako ima severnih vetrova. Smiruje vreme, blago postaje, ako je pre toga bilo loše, posebno ako je pre toga bilo nad vladarstvo neka loša planeta.

Vlada drugim i desetim mesecom, naravno radi se o desetom lunarnom mesecu u trudnoći.

Sedište u čovekovom organizmu mu je jetra.

Od elemenata vlada vazduhom.

Najveće godine su mu od 428, veće 79, srednje 45, najmanje 12, koliki mu je i ciklus kretanja kroz Zodijak, i ukazuje na sredovečno doba, odnosno na doba zrelog razmišljanja.

Zemlje koje su mu pridodate u srednjem veku su bile Vivilon, Persija, Mađarska, Španija, i određene kolonije.

Dan u nedelji četvrtak, kada vlada prvim satom nakon izlaska Sunca, i osmim, (dužina planetarnog sata se meri različito, u različitim delovima godine).

Sve planete sem Marsa su prijatelji Jupiteru. Tako da, generalno, nema velikog neprijatelja, ali i sa Marsom aspekti znaju da budu solidni, čak i nekad mogu i loši aspekti da prikazu solidne stvari. No, to ce se detaljno proučavati kasnije kada se bude ušlo u aspekte i generalno sve odnose planeta.

ZNACI ZODIJAKA – ZODIJAK

Zodijak je podeljen na 12 jednakih delova po 30 stepeni,koji se nazivaju znaci. Imena su većinom životinjskih vrsta, te sama reč koja potiče od grčke zodion, znači životinjski krug. Svaki znak ima 30 stepeni, svaki stepen 60 minuta, a svaki minut 60 sekundi. To je ujedno i najmanja mera koja se koristi u astrologiji.

Astrologija koristi tropski zodijak, zasnovan na razvrstavanju po ekvinocijalnim i solisticiskim tačkama, te počinje znakom Ovna-ulaskom Sunca u znak Ovna u trenutku prolećnog ekvinocijuma (ravnodnevice).

Kritičari astrologije ali i nauke starog veka, u prvom redu oni koji hoće da nakaleme kako je tada Zemlja smatrana ravnom pločom i njima slični, izbegavaju da prihvate jasne dokaze o poznavanju precesije.

Precesija (latinski praecessio- prethođenje, kretanje unapred) je premeštanje tačke prolećnog ekvinocijuma(ravnodnevice) usled laganog zaokretanja pravca Zemljine ose zbog čega seSunce svakog dana vraća u tu tačku, čime ono završava svoje puno kretanje po ekliptici. U pitanju je spora promena pravca Zemljine ose za 47 lučnih sekundi (slična pomeranju polova) zbog Zemljinog nesfernog oblika i dejstva gravitacionih sila Sunca i Meseca. Period precesije traje oko 25800 godina.

Istovremeno s precesionim kretanjem, Zemljina osa doživljava i nutaciono kolebanje nutaciju, što je je malo kolebanje Zemljinog obrtanja, usled kojeg se geografski polovi pomeraju za 9 lučnih sekundi. Uglavnom nastaje usled periodičnih izmena položaja ravni Mesečeve orbite i Zemljine teže prema Mesecu. Period nutacije traje oko 18,6 godina.

Kada je sastavljao svoj katalog zvezda ,Hiparh je primetio da se Zvezde ne nalaze na onom mestu na nebu na kom su ih ranije videli i locirali Haldejci. Sve zvezde su bile premeštene u stranu, kao da se čitavo nebo pomerilo iz svog nekadašnjeg položaja. Zapravo položaj je promenila Zemlja, malo se nakrivila u stranu. Hiparh je zaključio da je do ove promene položaja došlo usled kretanja tačaka presecanja ekliptike i nebeskog ekvatora. Čitavu pojavu nazvao je precesija ekvinocija. Dakle, drevni astrolozi koji su ujedno bili i astronomi tačno su znali da je Sunce centar univerzuma i da su nebeska tela okrugla, kao i celu postavku galaksije. Kako im je bilo poznat katalog Zvezda nekretnica, tako su im bile poznate i sve planete Sunčevog sistema te su naknadna otkrića planeta iza Saturna tragičan prikaz izgubljenog znanja.

Zodijak je zamišljeni krug, pojas od 9° uporednika sa obe strane ekliptike, podeljen na 12 jednakih delova (30°), koji se usled precesije tačke ravnodnevice više ne poklapaju sa sazvežđima po kojima su dobili ime. Kroz sve njih Sunce prođe za godinu dana, polazeći od sazvežđa Ovna u prolećnoj ravnodnevici, ka sazvežđu Bika. (Zbog precesije sada je polazna tačka u sazvežđu Riba). Zbog toga što su sazvežđa nepravilnog oblika i veličine, Sunce prolazi kroz još jedno sazvežđe (Ophiuchus), koje nije član zodijaka. Svako sazvežđe ima svoj naročiti simbol. Njih su upotrebljavali Rimljani umesto zastava, kao znake svojih vojnih jedinica, pa su rimske legije raznele te znake po čitavom starom svetu. Naziv potiče iz grčkog, „zodiakos kyklos“ ili „Krug životinja“.

Dalja podela je na četiri kvandranta u skladu sa godišnjim dobima, analogno vrstama temperamenta.

Prolećna četvrt je topla i vlažna-sangvinična i obuhvata prva tri znaka; Ovna, Bika i Blizance.

Letnja četvrt je suva i topla-kolerična te obuhvata letnje znake, Raka, Lava i Devicu.

Jesenja četvrt, hladna i suva-melanholična, a obuhvata Vagu, Škorpiju i Strelca.

Zimska četvrt je hladna i vlažna-flegmatična i obuhvata Jarca, Vodoliju i Ribe.

Osim po godišnjim dobima sami znaci se dele po elementima;

vatreni-Ovan, Lav i Strelac-vatreni triplicitet

zemljani-Bik, Devica i Jarac-zemljani triplicitet

vazdušni-Blizanci, Vaga i Vodolija-vazdušni triplicitet

vodeni-Rak, Škorpija i Ribe-vodeni triplicitet.

Sledeća podela je na muške-aktivne/dnevne i ženske-pasivne/noćne

PREDIKCIJE SADRŽANE U NATALNOJ KARTI, DRUGI DEO – PREDIKCIJE

Profekcije

Tehnika kojom se za svaku godinu profekciona karta pomera za po 30° po svakoj poziciji, dok ne napravi pun krug.

Na taj način se takođe ističu određene planete i određene godine u kojima se ponavljaju natalne pozicije a koje su vrlo bitne  za predviđanja.

Primera, ako je neko rođen sa ascendentom na 1° znaka, kad napuni godinu, na 2. rođendan taj ascendent u profekcionoj karti će biti u sledećem znaku, na 1°.

Na taj način natalan karta se kroz profekcije ponavlja kad natus napuni 12, 24, 36, 48, 60, 72 i 84 godine, a retkima i 96 i 108 godina.

Profekcije se prate na godišnjem, mesečnom i dnevnom nivou.

Na ilustraciji su spram kuća pobrojani rođendani na koje neka od natalnih kuća postaje profekcioni ascendent, odnosno odakle startuje profekciona karta za tu godinu. Tako u 2. godini ascendent prelazi u 2. kuću, u 5. godini (na 4. rođendan) ascendent prelazi u 4. kuću; ali ne samo tad već i u 29. godini – kad natus napuni 28 godina.

OSNOVI ASTROLOGIJE – KUĆE/POLJA HOROSKOPA 1.deo

Prva, deseta, sedma i četvrta kuća se nazivaju uglovima;

Jedanaesta, druga, osma i peta se nazivaju sukcedentne;

Treća, dvanaesta, deveta i šesta su kadentne.

Uglovi su najmoćniji,
potom slede sukcedentne kuće,
kadentne su slabe i malo delotvorne.

Najistaknutiju signifikaciju imaju planete na vrhovima kuća do 5° od vrha kuće, a naročito pojačanu kada su u prethodnoj kući(tzv. drže vrh kuće).

Pojašnjenje: planeta koja je u 9. kući ispod 5° do vrha 10. kuće jače ispoljava svoja značenja na tu kuću nego planeta unutar 10. kuće.

U žargonu se kaže da ta planeta “drži” kuću, dok kuća “drži” planetu koja je u kući.

Pravilo je da je pozicija u kući za procenu važnija od vladarstva nad kućom.

Potom se traži signifikator kuće, odnosno teme kojom kuća vlada.
Tipa Mesec je univerzalni signifikator majke, Sunce oca, ali u noćnom rođenju Saturn je signifikator oca. Sunce je opet signifikator slave.

Potom se prelazi na vladara kuće, koji ukazuje hoće li se pitanja te kuće dešavati na dobar ili loš način (stanje vladara je presudno – ako je slab, deblitiran, u izgonu ili pod teškim aspektima malefika ukazuje na loš ishod).

U ovom slučaju pomažu Tačke (arapske- naziv ne baš pravilan), koje se tiču signifikacije kuće. Na primer u pitanjima 5. kuće gleda se tačka dece, u pitanjima ascendenta/1. kuće PoF (fortuna), u pitanjima 7. kuće tačka braka, u pitanjima 11. kuće tačka prijatelja, itd.

OSNOVI ASTROLOGIJE – ASPEKTI

Aspekt potiče od latinske reči aspicio koja znači pogled. Nametnuo se u srednjem veku, dok su pre korišćene slične reči: podržava, gleda, svedoči, vidi, itd.

Konjunkcija se razlikuje od aspekta, jer se radi o telesnom spajanju a ne uglovnom odnosu.
Takođe, radi se o spajanju planeta unutar jednog znaka, nikao unutar jedne kuće.

Kod konjunkcija je najvažnije stanje planete u znaku, da li je u dostojanstvu ili debilitaciji te odnosi po prirodi planeta.

Za odnose planeta koji nastaju aspektom Manilije kaže: „Njihova pažnja je usmerena na udaljene znake koje mogu videti„.

Kvalitet neke planete menja i u zavisnosti od kontakata (aspekata, konjunkcija) koje ima sa drugim planetama. Takvo dejstvo je obostrano, ali se prednost uvek daje snažnijoj planeti.

Trigon je najpoželjniji aspekt zbog harmonije i balansa koji su prisutni u njegovom obliku, jer spaja znake istog tripliciteta, tačnije zajedničkog triplicitetnog seta vladara.

Samim tim trigon ima sposobnost da olakšava slaganje među planetama i omogućava im da prijateljski reaguju jedna prema drugoj.

Sa druge strane hoće li rezultat biti benefičan ili ne, zavisi u potpunosti od planeta koje učestvuju i od toga šta predstavljaju. Kako Debra Holding navodi: “destruktivni kvaliteti malefičnog Saturna harmonizovani sa nasilnim energijama debilitiranog Marsa mogu, naravno, da proizvedu uticaj koji donosi buduće nevolje”.


Kvadrat u tradiciji, za razliku od moderne verzije, nije isključivo nepoželjan aspekt. On ne ukazuje na laganu saradnju kao trigon, no ukoliko planete imaju snažan “pogled“ jedna prema drugoj, ukazuje da postoji prepoznavanje i protok moći među njima.

Manilije objašnjava da je trigon nadmoćniji od kvadrata, no o oba govori u afirmativno kada kaže: “Koje god su tačke povezane spojem koji četiri ugla povezuju, i koju god tačku prava linija obeležava u svojoj trostrukoj stazi… pod ovima je priroda darovala jedinstvo i opšte pravo, uzajamnu dobru volju i prijateljstvo sa svakim od njih”.

Opozicija je aspekt izveden iz simbola podele na dva, reprezent separacije i neprijateljstva, samim tim.
U određenim slučajevima može predstavljati slaganje – obično među stranama u konfliktu koje brzo sklapaju nestabilne ili privremene dogovore.

Opozicija je izrazito moćan i jak aspekt, iz razloga što planete imaju jasan i direktan pogled jedna ka drugoj.

Sekstil koji ima tup ugao, slabu liniju vidljivosti, i njegova je važnost često bila potcenjivana kod klasičnih autora. Dorotej pominje da je sekstil poput trigona, samo slabiji.

Planete u direktnom kretanju služe kao model odnosa po brzini; aspekte bacaju brže planete i primaju ih sporije.

Separacioni aspekti su pokazatelji ranog života, starijih ljudi i prošlih događaja; aplikacioni aspekti ukazuju na mlađe osobe (one koje su rođene posle natusa), stanje života kasnije i budućih događaja.

Aspekti su definisani odnosom znakova, pa tamo gde su dva znaka u aspektu, bilo koje planete unutar tih znakova su takođe u aspektu bez obzira na stepene.

U skorije vreme, kako je astrologija postala vrlo popularna a astrolozi manje školovani pojavljuju se nejasnoće u vezi inkonjunkcije. Neki ljubitelji astrologije koji su precenili svoje znanje nazivaju je aspektom dok se radi o nedostatku aspekta, tačnije nemogućnosti viđenja planeta. Jednako inkonjunkciji nedostatak viđenja planeta je i averzija, stim da je inkonjunkcija između znakova koji su 150°, dok je averzija među susednim znacima, odnosno 30°. U kasnijim lekcijama biće objašnjeno odsustvo nespajanja zahvaljujući antiscijama.

Nespajanje ili inkonjunkcija je naziv za izostanak odnosa znakova koji se nalaze od uglom od 150° kao što su vodolija i Devica, ili Ovan i Škorpija. Pošto je 150° tup aspekt smatra se da ne ukazuje na mogućnost saradnje te da nepovezane planete ne ukazuju na događanja.
Averzija je naziv za susedne znake, Škorpija i Strelac.


Orbisi (arapski telo/biti u telu)

Stepeni na kojim aplaneta ima snagu bilo ispred nje bilo iza nje su dodeljeni na sledeći način, Sunce 15° ispred i iza; Mesec 12° ispred i iza; Saturn i Jupiter 9° ispred i iza; Mars 8° ispred i iza; Venera i Merkur 7° ispred i iza.

Planete imaju orbise, aspekti nemajuorbise  iako se to u modernoj verziji spominje.


Biti u telu je jača pozicija planeta nego samo kada se dodiruju planete orbisima stim da priroda signifikacije zavisi kako su planete postavljenje i imaju li malefičnosti. Kada se jedna odvaja od druge, kao što je to slučaj kada je samo Saturn u telu Meseca, jer je Mesec brži i ide separatni, signifikacije slabe, jednako kao što jačaju kad brža stiže sporiju i imaju perfekciju konjunkcije.

Osim aspekata planeta, Ptolomej je definisao i aspekt ascendenta, do 5°, što je kasnije uzimano kao aspekt za perfekcije. Postojalo je i mišljenje o 6°, kao petine znaka, što je terminski pokriveno idejom vladavine svake planete na po jednoj petini svakog znaka.

Problem je rešen moitetima, odnosno podelom orbisa između planeta (planete u telu, prethodno objašnjeno).

Dekster i sinister

Trigoni, kvadrati i sekstili se nazivaju i „dvostrani aspekti“ jer se mogu graditi i levo i desno u odnosu na planetu. Ako je neka planeta postavljena u Ovnu, njen kvadrat prema planeti u Jarcu se na naziva dekster aspektom (dekster znači desni) i njen kvadrat prema planeti u Raku se naziva sinister (levi).

Pogled sledi dnevno kretanje neba pa tako dekster opisuje prirodan, pogled napred, dok sinister opisuje neprirodan, pogled nazad.

Svakog dana planete se kreću od istoka ka zapadu. Pojavljuju se na istočnom horizontu-ascendentu, kulminiraju na gornjem meridijanu-MC-u i nestaju na zapadnom horizontu-descendentu. Dnevno kretanje planeta preko neba u smeru kazaljke na satu je jedino merodavno u astrologiji.

Manilije objašnjava da, dok se znak uzdiže (na istočnom horizintu – ascendentu), njegov pogled je usmeren prema znacima koji su se uzdigli pre njega, a ne prema onima koji se uzdižu posle njega. Ovan gleda napred prema Vodoliji sekstilom, prema Jarcu kvadratom i prema Strelcu trigonom….

Dekster aspekt je iz navedenog razloga mnogo direktniji. Pošto je linija pogleda u skladu sa dnevnim kretanjem, ona ima jači simbolički uticaj, nego sinister aspekt i mnogo podesnije produkuje vidljive efekte.

OSNOVI ASTROLOGIJE – MODALITETI I ELEMENTI

Zodijak predstavlja univerzalnu silu, podeljenu na dvanaest delova, koja reprezentuje Sunce i svetlost Sunca.

Radi se o sili koju moduliraju podele i koja kreira zahvaljujući tim modulacijama. Tačnije astrologija predstavlja jezik te sile, koji opisuje šta će se desiti i koji ne kreira niti uništava ništa planetarnim kretanjem, već samo opisuje a kreacija i uništenje su unapred zadati.

Kretanje ukazuje na vitalnost, kako natusa ukoliko se gleda natalna karta, tako i horarnih, mundanih i elekcionih pitanja.

Znaci su podeljeni na 6 muških i 6 ženskih, što reprezentuje aktivnu i reaktivnu prirodu univerzuma.

Takođe, tu je podela na modalitete; kardinalne, fiksne i promenjive znake, koji predstavljaju način na koji se dešavaju stvari.

Dakle, akcija i reakcija kroz prizmu naglog – kardinalnog, fiksnog, i promenjivog – nestabilnog.

Ideja astrologije jeste da opisuje nebeski – univerzalni uticaj na svaku jedinku kroz jezik planeta, na način da se sudbina jedinke „spušta“ sa nebesa na materijalnu kreaciju – fizički svet.

Znaci i 4 elementa, vatra, vazduh, zemlja i voda, imaju po 3 znaka, kako je prikazano u gornjoj tabeli.

Ovi elemeti su skoro osnovni elementi stvaranja. Od davnina su definisani kao osnov materije. Ono što zrači povezano je sa vatrom, gasovito sa vazduhom, tečno sa vodom i čvrsto stanje sa zemljom.

Dalji varijeteti idu kroz kombinatoriku, na primer, Ovan je kardinalna vatra, Lav fiksna, i Strelac promenjiva. Isto je i sa drugim znacima, imaju sva tri oblika – modaliteta.

Bitno je razumeti da je kombinovanje najneophodnije u svakom ispitivanju astroloških karti.

Modalitet objašnjava kako se znak ponaša, odnosno kako se priroda znaka ponaša, i samim tim sve ono što se nađe u znaku.

Empedokle je prepoznao u prirodi ova 4 elementa, i po njegovoj kosmološkoj teoriji su stvorili svet – zemlja, vazduh, vatra i voda. Takođe je tvrdio da postoje sile ljubavi i mržnje koje ih spajaju i razdvajaju. Ovo se ukorenilo u grčku filozofiju te kasnije u srednjovekovnu tradiciju.

Arisotel je donekle modifikovao Empedoklea, ili bolje rečeno, prilagodio mu se na svoj način. Nakon njega Ptolomej ih smatra ključnim i u Tetrabiblosu ih vezuje za temperament, zdravlje i druge predikcije.

Previše prakvaliteta, toplog, suvog, vlažnog i hladnog odražavaju se i na telu i na karakteru, te su preduslov za određene bolesti i stanja zdravlja.

Ponašanje takođe uslovljavaju kvaliteti koji nose muške i ženske odlike, te se svet, odnosno ljudi mogu podeliti u dve grupe, one sa dominirajućim muškim – aktivnim kvalitetom, ispred kojih stoji svet pun mogućnosti i one sa dominantnim ženskim – pasivnim, koji stoje ispred sveta punog potreba i nisu u stanju da uzmu svoj deo.

OSNOVI ASTROLOGIJE – VLADARSTVA I EGZALTACIJE

Unutrašnji krug je sled znakova Zodijaka, koji kreću od Ovna, preko Raka i Vage, kroz Jarca i završavaju sa Ribama.


Četiri znaka koja su pomenuta – Ovan, Rak, Vaga, Jarac – su kardinalna i u njima započinju godišnja doba. 

Srednji krug prikazuje vladarstva planeta po domicilnom znaku.

Spoljni krug prikazuje vladarstva po egzaltaciji u znaku.

U tabeli su stepeni egzaltacije:

Crvena linija koja odvaja Vodoliju od Jarca, i koja se proteže 180° i samim tim odvaja Raka i Lava, deli Zodijak na lunarni deo, počevši sa Rakom a završno sa Vodolijom i solarni deo, počevši sa Lavom i završno sa Jarcem.

Svetla, Mesec i Sunce, vladaju Rakom i Lavom, a zatim sleduju planete u jednkom redu; nakon Sunca ide Merkur koji vlada Blizancima i Devicom, potom sledi Venera koja upravlja Vagom i Bikom, Mars koji vlada Ovnom i Škorpijom, Jupiter koji vlada Strelcem i Ribama i na kraju Saturn vladar Vodolije i Jarca.

Na osnovu ovog rasporeda izvodi se tehnika „u licu“ odnosno da je određena planeta udaljena od Sunca onoliko znakova koliko i u ovom rasporedu. Recimo ako se Sunce nađe u Strelcu, Merkur u Jarcu je u licu Sunca i to je vrsta minornog dostojanstva Almugea.

Utabeli su vladarstvapo dnevnom D, ili noćnom N, domicilu.

Čak 5 znakova nemaju egzaltacije, Blizanci, Lav, Škorpija, Stralac i Vodolija. To ne treba da čudi jer je princip egzaltacije počasna pozicija koja samim tim umanjuje moć planete, nešto nalik počasnom gostu, i donosi 4 poena.

1 2